Bibliotēka

MEDUMU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts,  Augšdaugavas novads, LV – 5460
Vadītājs :  Aelita Kožemjakina
Kontakttālrunis:  29955792
E-pasts:biblioteka@medumi.lv
www.kulturaskarte.lv

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

No 2020. gada 09. novembra

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Medumu pagasta bibliotēku lietošanas noteikumi.

Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā

Medumu pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās – slēgts. Pagasta bibliotēka darbojas atbilstoši saviem darba laikiem, nodrošinot lietotājiem piekļuvi bibliotēkas pakalpojumiem 40 stundas nedēļā.

Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes

Datori lietotājiem nav pieejami.

Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

Apmeklētāju skaits Medumu pagasta bibliotēkā – ierobežots, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).

Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

Medumu pagastā bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Grāmatas nodot iespējams arī grāmatu nodošanas kastē ārpus bibliotēkas telpām.

Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h)

Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš pa telefonu.

Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.

Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, lieto sejas maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

Darba laiks:

Pirmdiena  8:00 – 9:00

13:00- 19:00

Otrdiena  8:00 –  9:00

12:00- 19:00

Trešdiena  8:00 –  9:00

14:00- 19:00

Ceturtdiena  8:00 –  9:00

14:00- 19:00

Piektdiena  14:00 –  19:00
Sestdiena  9:00-17:00
Svētdiena  Brīvdiena

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Medumu pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumusBibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2021. ir 6621 eksemplāri.
Bibliotēka abonē 17 preses izdevumus dažādām lietotāju grupām latviešu un krievu valodās: Sports, A12, Миллион, МК – Латвия, Ilustrēta Pasaules Vēsture, Ilustrēta Junioriem, Толока. Саша и Маша, Семеро с ложкой, Сад, огород – кормилец и лекарь, Дом и интерьер, Ievas Dārzs, Mein Deco&Bastel Spass, Lauku māja, За рулем, Караван историй, Астрология, Лилит, Ilustrēta Zinātne.
Bibliotēkā pieejama abonētā elektroniskā datu bāze Letonika, Lursoft;
Daugavpils novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs http://www.naujene.biblioteka.lv/alise/

Bibliotēkas pakalpojumu attīstības virzieni:
– stiprināt bibliotēku kā izglītības un informācijas centra lomu; sniegt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus;
– sadarboties ar Medumu pamatskolu, organizējot informācijas prasmju apguves veicinošus pasākumus, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus bērniem un jauniešiem;
– apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā, datora un interneta izmantošanā;
– veicināt bibliotēkas lietotāju tieksmi lasīt, izkopt bibliotēkas lietotāju iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.

Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāta iespēja:
– lasīt viņu interesēm un pieprasījumam atbilstošu literatūru latviešu un krievu valodā;
– izmantot plašu uzziņu literatūras klāstu;
– lasīt jaunākos laikrakstus un žurnālus;
– iepazīties ar jaunāko literatūru;
– iepazīties ar novadpētniecības materiāliem par savu novadu;
– izmantot interneta bezmaksas resursus un pakalpojumus;
– piedalīties organizētās aktivitātēs brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem;
– izmantot lasītavas telpas pasākumiem.
– bibliotēka piedāvā iespēju izmantot Augšdaugavas novada bibliotēku
elektroniskais kopkatalogs http://www.naujene.biblioteka.lv/alise/;
– bibliotēka piedāvā iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Medumu pagasta bibliotekas reglaments
Medumu bibliotēkas noteikumi
Darba plāns 2021.gadam
Bibliotekara _stundas_2020