Apmeklētāju ievērībai!

Cienījamie iedzīvotāji!

Informējam Jūs, ka, nodrošinot Augšdaugavas novada pašvaldības 14.10.2021. Domes lēmuma Nr. 172 “Par finanšu resursu uzskaites centralizāciju” izpildi, norēķināties skaidrā naudā Medumu pagasta pārvaldes kasē varēs tikai līdz 17.12.2021.

Sākot ar 2022. gada 15. februāri visus norēķinus par pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomu, telpu īri u.c. Medumu pagasta pārvaldē varēs veikt tikai bezskaidrā naudā maksājot ar banku norēķinu kartēm.