Ēģiptes evanģēliski luteriskā baznīca

   Ēģiptes luterāņu draudzes baznīca ir iekļauta vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā. Atrodas avārijas stāvoklī. Kaut 1991.gadā bija izstrādāts atjaunošanas projekts, dievnams nav restaurēts un turpina sabrukt. 
Ap baznīcu atrodas kapi, kas ir gandrīz likvidēti un aizauguši ar krūmiem. Visi vērtīgie kapa pieminekļi tika novākti un aizvesti. Tikai nedaudzas kapu kopiņas tiek sakoptas. —–
Šajos kapos atdusas arī Oskars Svensons un viņa ģimene. 2002.gadā 11.septembrī pie baznīcas tika atklāts piemiņas akmens mācītājam Oskaram Svensonam. 
Pirmā luterāņu baznīca tika uzcelta, pamatojoties uz Kurzemes hercoga 1567.gada 28.februāra pavēli par jaunu baznīcu celšanu. Sākumā baznīca bija koka celtne, jau 1578.gadā tajā kalpojis pirmais draudzes mācītājs Kristiāns Fīrekers. 1596.gadā vizitācijā secināts, ka dievnams ir tuvu sabrukšanai. Medumu muižas īpašnieks apņēmās uzcelt jaunu baznīcu. 1636.gadā baznīca cieta no kazaku iebrukuma. 
1680.gadā Medumu īpašums un Ēģiptes miests tika pārdoti Bernhardam fon Fītinghofam. 
1812.gadā ar salmiem apjumtā koka dievnama tornī bijis vējrādis ar gadskaitli „1694” – iespējams, kādas iepriekšējās baznīcas ēkas celšanas laiku. 
1783.gadā baznīcā notika plaši remontdarbi, bet 1812.gadā dievnams tika izpostīts un inventārs izvazāts, franču karaspēks to pārvērta par kazarmām, pēc tam – par zirgu stalli un vēlāk galīgi nopostīja. 

Pašreizējā Ēģiptes baznīca, kas tika būvēta 1823.-1825.gados, sākotnēji bija no laukakmeņiem mūrēta ēka bez torņa. To uzbūvēja un 1825.gada 5.jūlijā iesvētīja Kalkūnes un Medņu (Medumu) muižu īpašnieks Ditrihs fon Keiserlings. Reizē ar draudzes nodibināšanu muižas īpašnieks nodibināja arī mācītājmuižu. Tā, tāpat kā baznīca, daudz cieta karos, jo atradās lielā Daugavpils ceļa malā. 
1831.gadā dievnamam tika iegādātas ērģeles, bet 1834.gadā Maskavas gleznotājs Ivans Ščerbakovs pēc gravīras parauga uzgleznoja altārgleznu „Noņemšana no krusta”. 1863.gadā Kalkūnes un Medumu muižas īpašnieks, kambarkungs Augusts fon Etingens (Oettingen) veica pilnīgu baznīcas remontu un uzcēla torni, iegādājās ērģeles. Pēc remonta 1864.gada 2.augustā baznīca tika atkārtoti iesvētīta. Dievnamā bija arhitektoniski būvēts klasicisma koka altāris, bet virs ieejas – dorisku kolonu balstīta ērģeļu lukta. 
Vilkumiestā pēc Gustava Ādolfa Oskara Svensona ierosinājuma atvēra lasīšanas skolu, ko apmeklēja 23 skolnieki (18 zēni un 5 meitenes). Par skolotāju tika iecelts baznīcas ērģelnieks Andrejs Bernans. Skolu uzturēja un skolotāju algoja muižas īpašnieki. 1862.gadā Ēģiptes draudzē ir 380 draudzes locekļu, neskaitot bērnus līdz iesvētīšanai. 
Vēlāk luterāņu skaits strauji samazinājās, jo apkārtējie iedzīvotāji pārgāja katoļticībā. Arī baznīcas mācītāji mainījās bieži, jo kalpot mazajā draudzē nebija izdevīgi. 
1874.gada rudenī Oskara Svensona pansionātā sāka apgūt pamatzināšanas, lai iestātos Grīvas vācu skolā, deviņus gadus vecais Jānis Pliekšāns. 
Ēģiptes baznīcas mūra ēka smagi cieta Pirmā pasaules kara laikā. Ēģiptes baznīca atkal bija nopostīta, izņemot ārējās sienas un daļu jumta. Franču karā un īpaši Pirmā pasaules karā draudzes arhīvs tika pilnīgi iznīcināts. 
Draudzei piederēja 54 ha mācītājmuižas zemes. 
Baznīcu atjaunoja 1930. – 1936.gados. Atjaunošanas darbus atbalstīja Latvijas Armijas ģenerālis Andrejs Auzāns. 1936.gada 7.jūnijā baznīcu iesvētīja arhibīskaps Grīnbergs, dievkalpojumus noturēja mācītājs Mežraups ik pa divām trijām nedēļām. 
1944.gadā Otrā pasaules kara laikā Ēģiptes baznīcas tornis tika sašauts ar lielgabalu, jo tornī atradās kaujas uguns novērošanas punkts. Baznīca tika pilnīgi izdemolēta. Pēc Otrā pasaules kara mācītājs Nikolajs Muižnieks no Daugavpils noturēja dievkalpojumus gan izdemolētajā baznīcā, gan tuvējā baznīcas apkalpotājas mājā, kas tagad ir nojaukta. Draudzes locekļu mazā skaita dēļ valsts iestādes drīz vien aizliedza dievkalpojumus noturēt gan Ēģiptes baznīcā, gan draudzē. Līdz ar to Ēģiptes draudze tika slēgta un nedaudzie draudzes locekļi pievienojās Birķeneļu draudzei, bet, slēdzot arī to, pievienojās Daugavpils evaņģēliski luteriskajai draudzei. 
Pēc Ēģiptes baznīcas slēgšanas, baznīcā uz kādu laiku tika iekārtota vietēja kolhoza siena miltu maltuve, kura tika darbināta ar elektrību. Ap 1979.gadu arī siena miltu malšana tika pārtraukta, maltuve tika demontēta. 
Līdz ar to tagad Ēģiptes baznīca stāv tukša, neizmantota un nožēlojamā stāvoklī, durvis ir izlauztas. Apmetne jau sen pazudusi no zemes virsmas. Vecā koka pastorāta māja, kurā dzīvojis Oskars Svensons ar savu ģimeni, ir nojaukta. Tās vietā tika uzcelts divstāvu mūra nams.