Eiropas Sociālā fonda projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”

Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001, projekta ietvaros ir nodarbināti 10 bezdarbnieki.