ERAF finansētais projekts „Daugavpils novada, Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” nodots ekspluatācijā

 

2014.gada 18.decembrī ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas rīkojumu nozīmētā komisija pieņēma ekspluatācijā ERAF finansēto projektu (vienošanās ar CFLA Nr. 3DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/026/010) „Daugavpils novada Medumu pagasta  Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.—–
Projekta realizācijas ietvaros Medumu ciemā tika rekonstruēts 1725m ūdensvada, izbūvēts 1790m pašteces kanalizācijas tīklu, 605m spiedvada kanalizācijas tīklu, uzstādītas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Pie centrālajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgta Medumu internātpamatskola un daudzzīvokļu māja.
Būvdarbus veica SIA „Matthai”, autoruzraudzību nodrošināja SIA „Ekolat” un būvuzraudzību veica SIA „Intra- Energo”.
Kopējās projekta izmaksas sastādīja 391869,25 euro (bez PVN) no kurām 85% ERAF finansējums un 15% Daugavpils novada pašvaldības finansējums.
Sakarā ar laika apstākļiem labiekārtošanas darbi tiks pabeigti 2015.gadā līdz 31.maijam.