Pagasta funkcijas

Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.

Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 1. organizē iedzīvotājiem, iestādēm un struktūrvienībām pakalpojumu saņemšanu;
 2. gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 3. realizē domes noteikto politiku:
  – kultūras jomā,
  – iedzīvotāju izglītības jomā,
  – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
  – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
  – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
  – aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
  – sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
  – rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
  – sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
  – attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
  – attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 4. savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 5. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 6. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 7. organizē skolēnu pārvadājumus;
 8. piedalās ugunsgrēku dzēšanā.

Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi iestāde:

 1. izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 5. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 6. nodrošina publiskā interneta punkta darbību.