MEDUMU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS

ERAF finansētais projekts „Daugavpils novada, Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/026/010 ietvaros tuvojas noslēgumam—–

 2014.gada novembris ir projekta „Daugavpils novada Medumu pagasta  Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” darbu pabeigšanas termiņš un oktobra beigās jau ir izpildīti aptuveni 85-87% darba. Rekonstruēti un izbūvēti 1725 m ūdensvada, izbūvēti 1690 m pašteces un 605 m spiedvada kanalizācijas tīkli, Medumu ciema Ilgas ielā uzstādītas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz novembra beigām vēl Alejas ielā jāizbūvē 100 m pašteces kanalizācijas tīklu, jāveic ūdensvada hidrauliskā pārbaude ar spiedienu un dezinfekciju, pašteces kanalizācijas tīklu pārbaude ar skalošanu, kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgšana elektrotīklam, noregulēšanas darbi, labiekārtošanas darbi, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi un projekta izpildes dokumentācijas sagatavošana.
Teritorijas labiekārtošanas darbi – zāliena sēšana, ābeļu un dekoratīvo koku un krūmu stādīšana, saskaņā ar garantijas vēstuli, tiks veikta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Būvniecības darbus, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, veic SIA „Matthai”, kas strādā kvalitatīvi un profesionali, ievērojot būvniecības normatīvus.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 571471,92 euro, no kurām neattiecināmās izmaksas PVN 21% un 15% no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Daugavpils novada dome.
I un II kārtas ūdenssaimniecības projektu realizācijas rezultātā (2009-2014.g.) Medumu ciemā pilnībā atjaunota vecā ūdenssaimniecības sistēma: izbūvēti un rekonstruēti 5410 m ūdensvada tīklu, izbūvēti 3550,9 m pašteces kanalizācijas tīklu un 1037 m spiedvada kanalizācijas tīklu, uzstādītas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas, izbūvēta jauna NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārta) BIO DRY – 100, renovēts ūdenstornis 75 m3  tilpumā, atjaunotajā telpā uzstādīta Dānijā ražota jaudīga 12 m3/h dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārta. Tagad 95% Medumu ciema iedzīvotājiem, kā arī Medumu internātpamatskolai ir pieejams centralizētais ūdensvads ar tīru ūdeni un centralizētais sadzīves kanalizācijas tīkls, kas pateicoties iespējai piesaistīt ERAF finansējumu un Daugavpils novada domes līdzfinansējumu, kalpos daudzus gadu desmitus.