Medumu pagastā top bērnu rotaļu laukums “Mazputniņš”

Medumu pagasta biedrība “Medumu Cerība” piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros rīkotajā projektu konkursā un ieguva tiesības īstenot projektu, kas veltīts Medumu ciema un citiem bērniem.

Projektā ieplānotie darbi jāveic līdz 2018.gada 30.janvārim.

Projekta “Bērnu rotaļu laukuma “Mazputniņš” izveidošana bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības veicināšanai Medumu ciemā” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023) ietvaros tiks labiekārtota Medumu parkam piegulošā teritorija un izveidots jauns, drošs bērnu rotaļu laukums.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7919.33 euro, no kurām publiskais finansējums 7127,40 euro un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 791,93 euro apmērā.

Visi Medumu ciema iedzīvotāji, jo īpaši mazākie, ar nepacietību gaida kad tiks izbūvēts jaunais bērnu rotaļu laukums.