!!!Par CSA apsaimniekošanu ar 01.03.2023.!!!

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada domes 2022.gada 29.decembrī pieņemto lēmumu Nr.1087 “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā  teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk tekstā – SIA “AADSO”), ar 2023.gada 1.martu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO”, faktiskā adrese 1. Pasažieru iela 4A, Daugavpils, LV-5401, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvārī saistošiem noteikumiem Nr.31 par “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā” prasībām – ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Medumu pagasta iedzīvotājiem līdz 2023.gada 1.martam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

SIA “AADSO” darbinieki līgumu noslēgšanai ieradīsies:

07. un 08.februārī – Medumu pagasta pārvaldē, Alejas ielā 2 no plkst. 9.00 līdz 16. 00;

Privātsektoram, daudzdzīvokļu mājās un juridiskām personām atkritumi tiks savākti katra mēneša 1. un 3. otrdienā (saskaņā ar pieteikto grafiku) sākot no plkst. 7. 00, jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.

 

PIETEIKUMS_Fizp_Augšd. nov.

PIETEIKUMS_Jur. Augšd. nov.