Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

 

Šī gada 27. novembrī notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

  • plkst. 11:00 Medumu pagasta tautas namā (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads);
  • plkst. 15:00 Daugavpils novada domē Sēžu zālē (24. kab., 2. stāvs, Rīgas iela 2, Daugavpils).—–

 

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” atrodas Daugavpils novada Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos un Ilūkstes novadā Šēderes pagastā. Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dibināts 1977. gadā, un kopš 2005. gada tas iekļautsLatvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

 Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji- SIA Estonian, Latvian&LithuanianEnvironment – iepazīstinās ar apkopto informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.

 Ar dabas aizsardzības plānu no š.g. 13. novembra varēs iepazīties:

1)                  Daugavpils novada domes Pieņemamajā telpā (20. kab., 2.stāvs, Rīgas iela 2, Daugavpils) darba laikā;

2)                  Medumu pagasta pārvaldēpirmajā stāvā (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads) darba laikā;

3)                  mājaslapās www.daugavpilsnovads.lv, www.medumi.lvun izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).

 

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz šī gada4. decembrim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv