Paziņojums!

Daugavpils novada dome informē, ka no 2015.gada 24.marta līdz 21.aprīlim notiek Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 projekta publiskā apspriešana. Tā kalpo par ilgtermiņa ietvaru citiem novada attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības programmai, teritorijas plānojumam, lokālplānojumiem, tematiskajiem plānojumiem u.c.), radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai.—–

Ar stratēģijas projektu ir iespējams iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Priekšlikumus un komentārus var nosūtīt elektroniski uz e-pastu planojam.novadu@inbox.lv, nodot jebkurā novada pagasta pārvaldē, atstāt Daugavpils novada domes pieņemamajā vai atsūtīt Daugavpils novada domei pa pastu (Rīgas ielā 2-31, Daugavpilī). Atbildīgā amatpersona: Pēteris Vovers, Daugavpils novada domes Plānošanas daļas teritorijas plānotājs (tālr.65476817, peteris.vovers@dnd.lv).