Vakance

MEDUMU CIEMA FELDŠERU – VECMĀŠU PUNKTA ĀRSTA PALĪGS
(PROFESIJAS KODS 2240 01)
UZ NENOTEIKTU LAIKU (0,5 SLODZE)

1. PIENĀKUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA, PRASMES, PIEREDZE
1.1. 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis);
1.2. Valsts valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.733 prasībām C1
(ja izglītība nav iegūta latviešu valodā);
1.3. Ārsta palīga sertifikāts;
1.4. Reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā;
1.5. Pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus;
1.6. Pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
1.7. Prasme lietot E-veselības sistēmu;
1.8. Prasme lietot Vadības informācijas sistēmu;
1.9. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
1.10. Augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums, profesionālā ētika.

2. PAMATPIENĀKUMI
2.1. Sniegt primāro un neatliekamo palīdzību pacientiem darba vietā un pacienta dzīvesvietā;
2.2. Nodrošināt pacientu pierakstu pie ģimenes ārsta;
2.3. Sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajām un izglītības iestādēm u.c. institūcijām veselības veicināšanas jomā;
2.4. Veikt nozīmētās profilaktiskās vakcinācijas pacientiem;
2.5. Nepieciešamības gadījumā, pastāvīgi veikt ārstnieciskās vai aprūpes manipulācijas (injekcijas, pārsiešanas);
2.6. Organizēt Medumu pamatskolas skolēnu apmeklējumus pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem;
2.7. Pēc ģimenes ārsta norīkojuma koordinēt un kontrolēt skolēnu apmeklējumus pie ārstiem un citiem speciālistiem;
2.8. Organizēt Medumu pamatskolas skolēniem zobārsta apmeklējumus;
2.9. Pēc nepieciešamības kopā ar sociālo darbinieku piedalīties trūcīgo un sociālā riska ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu apsekošanā;
2.10. Identificēt veselības problēmas pašvaldības teritorijā, informēt sabiedrību par dažādām atkarības problēmām un to profilaksi;
2.11. Iesaistīties dažādās Medumu pamatskolas rīkotajās aktivitātēs par jauniešu atkarības problēmu novēršanu, slimību profilakses jautājumiem;
2.12. Noteikt faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli pašvaldībā un informēt sabiedrību par tiem;
2.13. Sagatavot un sniegt informāciju, kā arī konsultēt Medumu pamatskolas skolēnus, viņu vecākus, pedagogus par: bērnu augšanas un attīstības īpatnībām; veselības uzturēšanas un veicināšanas iespējām ģimenē; kustību aktivitātēm un to ietekmi uz bērna organismu; aktualitātēm medicīnā; veselīgu ēdināšanu; bērnu un pusaudžu aktuālām problēmām (alkoholismu, narkomāniju, seksuālajām attiecībām, izsargāšanos no grūtniecības, seksuāli transmisīvajām slimībām u.tml.);
2.14. Noteikt darbības virzienus, kas veicinātu veselības stāvokļa uzlabošanu;
2.15. Nodrošināt ārstniecības dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
2.16. Sagatavot nepieciešamos statistikas pārskatus;
2.17. Apkopot informāciju par veselības jautājumiem pašvaldības teritorijā;
2.18. Pastāvīgi paaugstināt nepieciešamo teorētisko zināšanu līmeni, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas apmeklējot seminārus un kursus;
2.19. Ievērot profesionālās ētikas principus savā profesionālajā darbībā.

PAR DARBA LAIKU VAR VIENOTIES AR DARBA DEVĒJU
Pieteikuma dokumentus, CV un izglītību apliecinošo dokumenta kopijas, iesniegt Medumu pagasta pārvaldē, Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: parvalde@medumi.lv.

Tālrunis uzziņām 65471584, 29297155

Darba vieta: Medumi
Uzņēmums: Medumu pagasta pārvalde, Medumu pamatskola
Alga: Medumu pagasta pārvalde no 357,00 EUR + speciālā piemaksa saskaņā ar 18.12.2018. MK noteikumiem Nr.851
Medumu pamatskola 62,90 EUR

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Medumu pagasta pārvalde informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Pēc konkursa noslēguma personas dati tiks iznīcināti.

Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība (Daugavpils novada dome, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401,
tālr.; 65422238, e-pasts: dome@daugavpilsnovads.lv)
– Medumu pagasta pārvalde, adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv
Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.